Flyttbolagets Integritetspolicy

Vi på Flyttbolaget i Stockholm AB värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Flyttbolaget samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Flyttbolaget är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Flyttbolaget i Stockholm AB
Org nr: 556826-1027
Adress: Nioörtsvägen 36, 126 32 Hägersten
Tel: 08-30 10 60
info@flyttbolagetstockholm.se

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi får endast den information som du lämnar när du gör en förfrågan till oss, vid vidare bokning och kontakt så kan vi efterfråga ytterligare behövlig information. Du finns sedan kvar passivt i våra interna register, t.ex mailkonversation.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Flyttbolaget samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster vi åtagit oss. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med. Vi använder endast uppgifterna internt när det är aktuellt. I vissa fall efter avslutat arbete kan vi lämna ut mejladress och telefon nr i samband med efterfrågan om nöjdkund. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter till 3:e part (samarbetspartner/underleverantör) i samband med utförande av ett uppdrag. I dessa fall har vi ingått i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings och skattelagstiftning.


Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast internt och vid det fall det krävs enligt lagstadgade lagringstider.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. En del uppgifter
läggs på servrar som vi hyr in oss på. I dessa fall så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med
parterna som gör att dom sköter sina åtaganden.